bezpieczne zakupyBezpieczne zakupy w oddziale w Warszawie

infoliniaInfolinia pod numerem: +48 451 511 122

skupProwadzimy skup

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

MENNICA INWESTORÓW

www.mennicainwestorow.pl

 

 §1

Postanowienia ogólne

 

1. Sprzedawca, Sprzedający lub Usługodawca – właściciel Sklepu internetowego, którym jest Mennica Inwestorów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0001056293, REGON: 526315601, NIP: 7011162974, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000,00 zł.

2. Klient, Nabywca, Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, która we własnym imieniu i na swoją rzecz zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży produktów oferowanych w sklepie internetowym.

3. Użytkownik – każda osoba wymieniona w punkcie poprzedzającym, która uzyskała dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego w ramach prowadzonego przez niego Sklepu internetowego, na zasadach określonych niniejszym Regulaminie;

4. Strona lub Strony – osoby wymieniony w punktach 1 i 2;

5. Produkt lub Towar – każdy przedmiot lub usługa oferowany do sprzedaży przez Sprzedającego w sklepie internetowym http://www.mennicainwestorow.pl.

6. Sklep – serwis internetowy Mennicy Inwestorów stanowiący własność Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Sprzedający zawiera z Kupującymi umowę sprzedaży oferowanych przez siebie towarów w sieci, pod adresem internetowym http://www.mennicainwestorow.pl.

7. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę sprzedaży Towaru lub Towaru Notowanego niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ Kodeksu Cywilnego);

8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ §1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 43¹ Kodeksu Cywilnego);

9. Profil Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel w serwisie internetowym, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Profilu Klienta.

10. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron, nieoczekiwane, niemożliwe do zapobieżenia (np.: wojny, kataklizmy, epidemie, strajki, zaburzenia społeczne, awarie sieci energetycznej na dużą skalę).

§2

Słowniczek 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia i sformułowania rozumie się w następujący sposób:

1. Sprzedawca, Sprzedający lub Usługodawca – właściciel Sklepu internetowego, którym jest Mennica Inwestorów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0001056293, REGON: 526315601, NIP: 7011162974, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000,00 zł.

2. Klient, Nabywca, Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, która we własnym imieniu i na swoją rzecz zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży produktów oferowanych w sklepie internetowym.

3. Użytkownik – każda osoba wymieniona w punkcie poprzedzającym, która uzyskała dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego w ramach prowadzonego przez niego Sklepu internetowego, na zasadach określonych niniejszym Regulaminie;

4. Strona lub Strony – osoby wymieniony w punktach 1 i 2;

5. Produkt lub Towar – każdy przedmiot lub usługa oferowany do sprzedaży przez Sprzedającego w sklepie internetowym http://www.mennicainwestorow.pl.

6. Sklep – serwis internetowy Mennicy Inwestorów stanowiący własność Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Sprzedający zawiera z Kupującymi umowę sprzedaży oferowanych przez siebie towarów w sieci, pod adresem internetowym http://www.mennicainwestorow.pl.

7. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę sprzedaży Towaru lub Towaru Notowanego niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ Kodeksu Cywilnego);

8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ §1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 43¹ Kodeksu Cywilnego);

9. Profil Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel w serwisie internetowym, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Profilu Klienta.

10. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron, nieoczekiwane, niemożliwe do zapobieżenia (np.: wojny, kataklizmy, epidemie, strajki, zaburzenia społeczne, awarie sieci energetycznej na dużą skalę).

§3

Usługi świadczone przy użyciu serwisu internetowego Sklepu 

Sklep internetowy oferuje następujące usługi:

 1. Rejestracja oraz utrzymanie Profilu Klienta, za pomocą którego możliwe jest dokonywanie zakupów w Sklepie oraz przeglądanie aktualnych ofert.

2. Sprzedaż towarów dostępnych w Sklepie, w szczególności kruszców - złota, srebra oraz platyny.

 

 §4

Rejestracja, korzystanie ze Sklepu

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. Użytkownik może korzystać z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedającego jedynie w sposób niezakłócający funkcjonowania przedsiębiorstwa Sprzedającego oraz strony internetowej Sklepu.

2. Poprzez działanie zakłócające funkcjonowanie rozumie się w szczególności składanie zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania zamówień, w szczególności botów, lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedającego w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

3. Użytkownik Sklepu powinien spełnić wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu, w szczególności powinien posiadać prawidłowe połączenie z internetem, prawidłowo skonfigurowaną i zaktualizowaną wersję przeglądarki internetowej.

4. Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem, jak również, że akceptuje go w obowiązującej formie.

5. Klient podczas rejestracji wybiera rodzaj konta, tj. czy będzie to Konto Klienta, które będzie służyło do zakupów Towarów dla osób fizycznych czy dla Przedsiębiorców.

6. Klient nie może korzystać z Konta Klienta utworzonego dla osoby fizycznej celem dokonania transakcji na dane Przedsiębiorcy.

7. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez stronę internetową Sklepu, po wypełnieniu przez Użytkownika danych niezbędnych do realizacji zamówień składanych w Sklepie.

8. Wypełnienie formularza skutkuje powstaniem Konta Klienta w Sklepie Sprzedającego, do którego hasło oraz login wybiera Użytkownik, celem zalogowania się w Sklepie. Skuteczne zatwierdzenie formularza rejestracyjnego przez Klienta jest momentem utworzenia Konta i zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna, której przedmiotem jest udostępnienie funkcjonalności Konta Klienta.

9. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych dotyczących jego osoby. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, a nawet zawieszenia lub trwałego usunięcia Profilu Klienta, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że podane dane nie są prawdziwe lub też zostały podane w sposób bezprawny albo ich przekazanie Sprzedawcy jest wynikiem działania systemu automatyzującego.

10. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna, a Klient ma w każdym czasie umożliwiony dostęp do swoich danych, do ich zmiany oraz usunięcia zgodnie z Polityką Prywatności.

11. W przypadku dokonania przez Klienta zakupów na łączną kwotę 15 000 euro w obrębie jednego miesiąca, Sprzedający zobowiązany jest do zastosowania przepisów zawartych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. 2023 poz. 1124, tj. z dnia 16.06.2023 r.) lub procedur wewnętrznych wynikających z w/w ustawy, zobowiązany jest do poddania się wymaganej weryfikacji.

12. Korzystanie przez Użytkownika z kont (Profili) innych Klientów oraz udostępnianie danych do swojego konta osobom trzecim jest zabronione. W przypadku udostępnienia danych osobom trzecim przez Klienta i wyrządzenia w ten sposób szkody lub krzywdy Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

13. Sprzedawca umożliwia przeglądanie zawartości serwisu i złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji (założenia) Profilu Klienta.

§5

Płatności. Realizacja zamówienia

Klient dokonuje zamówienia w Sklepie poprzez jeden z poniższych sposobów:

1. za pośrednictwem Sklepu mennicainwestorow.pl, przy czym warunkiem jest uzyskanie przez Klienta od Sprzedającego wiadomości e-mail jako potwierdzenia przyjęcia zamówienia,

2. za pośrednictwem wiadomości e-mail,

3. telefonicznie - pod numerem telefonu wskazanym w Sklepie; wówczas Sprzedawca w trakcie rozmowy poinformuje Nabywcę o tym, że zawiera z nim umowę na odległość w rozumieniu prawa cywilnego. Warunkiem jest uzyskanie przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail jako potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

4. osobiście w lokalu Sprzedawcy znajdującym się w Warszawie, przy ulicy Żurawiej 6/12;

5. Płatność za zamówiony towar może odbyć się w następujących formach:

    a) przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Sklep pod adresem,

    b) płatność przelewem za pośrednictwem systemu TPay,

    c) kartą płatniczą lub kartą kredytową za pośrednictwem systemu TPay,

    d) płatność BLIKiem za pośrednictwem systemu Tpay,

6. Potwierdzenie przyjęcia opłaty za zamówienie, w sposób wskazany w punktach 1-3, jest równoznaczne ze złożeniem przez Sprzedawcę oświadczenia o przyjęciu oferty. Oświadczenie to wiąże Sprzedawcę od chwili dotarcia (lub możliwości zapoznania się) do Kupującego. W chwili doręczenia Kupującemu potwierdzenia o przyjęciu opłaty za zamówienie następuje zawarcie umowy sprzedaży zamówionego towaru.

7. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu płatności przez Sprzedającego, dodatkowo potwierdzonej wiadomością e-mail do Klienta. Wybierając przelew tradycyjny na rachunek bankowy, klient jest zobowiązany do dokonania operacji w ciągu godziny od złożenia zamówienia. Po dokonaniu przelewu, potwierdzenie operacji należy przesłać na adres kontakt@mennicainwestorow.pl. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu zaksięgowania opłaty.

8. Dokonywanie płatności poprzez serwis TPay wiąże się z przekazywaniem danych Kupującego bezpośrednio do tego serwisu, bez pośrednictwa Sklepu. Korzystanie z serwisu obsługującego płatności wymaga uprzedniej akceptacji warunków korzystania z nich przez Klienta.

9. Kupujący wybierając sposób płatności za pośrednictwem serwisu obsługującego płatności wyraża tym samym zgodę na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z niego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, po czym doliczany jest do łącznej wartości zamówienia.

 

§6

Informacja o towarze

1. Prezentowane w Sklepie towary nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy przepisów Kodeksu Cywilnego. Mają one charakter informacyjny i stanowią zaproszenie do składania ofert zakupu, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Prezentowane towary stanowią rzeczy oznaczone jedynie co do gatunku. Towary prezentowane w Sklepie mają charakter poglądowy. Nabywane towary mogą nieznacznie różnić się w rzeczywistym wyglądzie od tych prezentowanych na stronie internetowej czy folderach reklamowych etc. Towar z rynku wtórnego może nosić cechy użytkowania.

3. W razie konieczności Klient w sytuacji, kiedy Sprzedający zobowiązany jest do zastosowania przepisów zawartych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. 2023 poz. 1124, tj. z dnia 16.06.2023 r.) lub procedur wewnętrznych wynikających z w/w ustawy, zobowiązany jest do poddania się wymaganej weryfikacji.

§7

Dostawa towaru

1. Zamówienia towarów oferowanych przez Sklep realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa zakupionego towaru odbywa się w jeden z następujących sposobów:

    a) przesyłką kurierską ubezpieczoną – wówczas koszt ubezpieczenia ponosi Kupujący na warunkach określonych          przez podmiot prowadzący działalność kurierską,

    b) poprzez odbiór osobisty w lokalu Sprzedającego przy ulicy Żurawiej 6/12 w Warszawie, po wcześniejszym                ustaleniu z upoważnionym pracownikiem lub przedstawicielem Sprzedającego.

3. Umówienie przez Strony osobistego odbioru towaru rodzi po stronie Kupującego obowiązek jego odbioru w terminie trzech miesięcy od daty, w której Strony poczyniły ustalenia co do terminu odbioru.

4. Towar nieodebrany przez Kupującego w umówionym terminie może – na jego ryzyko i koszt – zostać umieszczony przez Sprzedawcę w jego magazynie. Brak odbioru towaru rodzi roszczenie o zwrot kosztów bezumownego przechowywania. Opłata za bezumowne przechowanie towaru wynosi 0,1 % wartości netto towaru za każdy kolejny dzień.

5. Klient może jednak zawrzeć ze Sprzedawcą umowę przechowania zakupionego towaru. Jej warunki są ustalane indywidualnie.

6. W razie przekroczenia przez Klienta terminu odbioru zamówionego towaru Sprzedawca wyznaczy nowy termin    odbioru, mając na uwadze konieczność możliwości magazynowania.

7. Wydanie towaru Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje dokonane z chwilą powierzenia towaru podmiotowi świadczącemu usługi przewozu rzeczy.

8. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę zamówionego towaru przewoźnikowi na Klienta nie będącego Konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie rzeczy powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9. Sprzedawca dokonuje nadania przesyłki kurierskiej w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym – w przypadku wybrania opcji oznaczonej znakiem „24h”. Pozostałe zamówienia nadawane są w ciągu 15 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu, przy czym o aktualnym terminie dostawy dla danego rodzaju towaru, Sprzedający każdorazowo informuje Klienta.

10. Odbiór osobisty zamówionego towaru w lokalu sprzedawcy możliwy jest w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu w przypadku wybrania opcji oznaczonej znakiem „24h”. Pozostałe zamówienia są gotowe do odbioru w ciągu 16 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu, przy czym o aktualnym terminie dostawy dla danego rodzaju towaru, Sprzedający każdorazowo informuje Klienta.

11. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon, fakturę VAT lub fakturę VAT marża.

12. Do wartości zamówienia doliczane są koszty dostawy według stawek zamieszczonych w Sklepie. Koszt ubezpieczenia zawiera się w łącznej cenie dostawy. Konsument dokonując zamówienia wyraża zgodę na pokrycie kosztów przesyłki wraz z jego ubezpieczeniem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

13. Strony są związane ceną nabycia towaru w przypadku złożenia przez Klienta skutecznego zamówienia i zaakceptowania go przez Sprzedającego.

14. Przesyłka dostarczana jest na adres podany przez Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia przez Klienta. Odbiór przesyłki przez Klienta lub osobę, która oświadczyła, że jest upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu, uważany jest za skuteczne dostarczenie towaru.

15. Kupujący zobowiązany jest do zbadania towaru podczas jego odbioru przewoźnika w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju w obecności kuriera i w przypadku zauważenia naruszenia przesyłki spisania odpowiedniego protokołu oraz podjęcia czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z obowiązku dostarczenia towaru w terminie, jeżeli brak realizacji zamówienia jest wynikiem działania siły wyższej. W razie jej wystąpienia Sprzedawca powiadomi Klienta o możliwości wystąpienia opóźnienia w dostawie towaru.

§8

Odstąpienie od umowy

1. Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego i korzystającemu z usług Sklepu przysługuje – na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Mennica Inwestorów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa.

3. Prawo do odstąpienia przysługuje Konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu na adres wskazany powyżej.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Mennica Inwestorów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa. Zwrot środków pieniężnych Klientowi nastąpi  nie później niż w terminie 14 dni.

5. W razie złożenia przez Konsument oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed przyjęciem oferty przez Sprzedający, oferta przestaje wiązać.

6. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub służących zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu zgodnie z przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

7. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta.

8. Przy odstąpieniu Konsumenta od umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

9. Zwrotowi realizowanemu przez Sprzedającego, opisanemu w punkcie poprzedzającym podlegają dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

11. Jeżeli Sprzedający nie zaoferował osobistego odbioru towaru od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towar z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§9 

Reklamacje

1. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

2. Klient składający reklamację otrzymuje odpowiedź od Sprzedawcy w formie elektronicznej lub pisemnej, w zależności od sposobu dokonania reklamacji. Formularz reklamacyjny jest możliwy do pobrania na stronie internetowej.

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zwrotne dostarczenie towaru przez Klienta Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

4. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Produkty inwestycyjne do II stanu zachowania nie podlegają reklamacji. Roczniki monet są wysyłane losowo, co wyklucza możliwość reklamacji produktu odbiegającego datą wybicia od zdjęcia poglądowego.

6. Zwrot wpłaconych środków pieniężnych następuje w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu rozpatrzenia reklamacji. Zwrot należności następuje w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazu pocztowego pod adresem wskazanym w zamówieniu. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem: profilu w Sklepie, wysyłać wiadomość e-mail na adres Sklepu oraz złożyć ją osobiście w lokalu Sprzedawcy.

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, zobligowany jest dostarczyć produkt Sprzedawcy na adres:  ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa.

8. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

9. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Postanowienia Regulaminu w tym zakresie mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w szczególności nie stanowią umowy o mediację czy zapisu na sąd polubowny.

10. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest w formie pisemnej lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

11. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016, poz. 1823, tj. z dnia 09.11.2016 r.), Kodeksie Postępowania Cywilnego lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich.

12. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

13. Klient będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1706, tj. z dnia 05.10.2020 r.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy; z wnioskiem do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem a Sprzedającym. Może również uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

14. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§10

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest:  Mennica Inwestorów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0001056293. 

2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności.

  

§11

Inne postanowienia

1. Serwis internetowy dostępny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przy czym Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowej jego niedostępności oraz usług świadczonych za jego pośrednictwem w przypadku dokonywania prac technicznych i informatycznych, związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Sklepu.

2. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie, w tym logo, elementy graficzne oraz słowne, dokumenty, w tym regulaminy, a także zdjęcia towarów dostępnych  stanowią własność Sprzedawcy i są chronione prawem autorskim.

3. Kopiowanie całości lub części zawartości Serwisu, informacji, tekstów, zdjęć, grafik, logo, logotypów, znaków towarowych i/lub innych elementów składających się na zawartość Sklepu, w celu wykorzystania w całości lub w części dla potrzeb innych niż własny użytek osobisty, w szczególności dla potrzeb komercyjnych, jest zabronione.

4. Informacje zawarte na stronie internetowej oraz przedstawiane są tylko i wyłącznie własnymi opiniami podmiotu prowadzącego Sklep i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715 z późn. zm.) ani w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (DZ.U.UE, L 160/15).

5. Informacje na stronie internetowej Sklepu nie stanowią również porady inwestycyjnej.

6. Klient zamawiając towar w Sklepie podejmuje decyzje inwestycyjne tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.

7. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszystkich sporów. W przypadku gdy będzie to niemożliwe, wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatruje sąd właściwy według przepisów postępowania cywilnego.

8. Gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu zostało uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne lub bezskuteczne w stosunku do którejś ze stron, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, chyba że właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego przewidują inny skutek.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy wskazanych w Regulaminie ustaw, zwłaszcza: Kodeks Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo Dewizowe (Dz.U.2022 poz. 309, tj. z dnia 08.02.2022 r.) oraz inne właściwe przepisy obowiązującego prawa.

10. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i organizacyjnych. Sprzedający poinformuje Klientów o zmianach.

11. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

12. Prawem właściwym jest prawo polskie.

13. Językiem komunikacji Stron w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu,  jest język polski. Komunikacja w języku obcym możliwa jest jedynie po uzyskaniu potwierdzenia Sprzedawcy, że wyraża zgodę na dalsze prowadzenie korespondencji w tym języku.

§12

Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2023 r. i od tego dnia wiąże Klientów Sklepu, którzy do końca dnia 01.03.2021 r. nie dokonali rejestracji w Serwisie.

2. Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom z ważnych przyczyn, tj. w szczególności:

    a) w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającej wpływ na świadczenie usług za pośrednictwem Sklepu – w zakresie, w jakim spowoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do nowej regulacji;

    b) zmiany orzecznictwa sądów powszechnych, administracyjnych i organów władzy publicznej powodujących konieczność dostosowania Regulaminu do rozwiązań wynikających z takiej zmiany;

    c) poprawy funkcjonalności Sklepu;

    d) modyfikacji oferty Sklepu.

3. Językiem, w jakim Usługodawca komunikuje się z Użytkownikiem w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu, w tym Kantoru internetowego, jest język polski. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Serwisu dostępne są w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

 

W razie dodatkowych pytań, prosimy o skorzystanie z poniższego formularza kontaktowego: 

 

Formularz kontaktowy

* - Pole wymagane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium